Bankowosc-i-Rynki-Finansowe_medium

WIZJA:

Doskonalenie systemu bankowego i rynków finansowych w Unii Europejskiej poprzez identyfikację szans i zagrożeń, opracowywanie prognoz (w tym prognoz ostrzegawczych) oraz propozycje innowacji i zmian legislacyjnych.

Szczególne znaczenie przywiązujemy do wzmacniania pozycji konkurencyjnej systemu finansowego rozumianej jako:

 • wzrost skuteczności wspierania rozwoju gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej kraju poprzez lepsze funkcjonowanie mechanizmu akumulacji i alokacji kapitału i ograniczanie ryzyka inwestycyjnego
 • przygotowanie do funkcjonowania w warunkach zintegrowanego rynku europejskiego i wspólnej waluty euro
 • wzrost bezpieczeństwa oszczędności i transakcji finansowych oraz komfortu życia obywateli
 • zdobywanie przewagi konkurencyjnej przez instytucje finansowe w rozumieniu A. Rappaporta.

ZAKRES BADAŃ:

 • stabilność systemu bankowego w Unii Europejskiej
 • rozwój rynków finansowych w świetle założeń Strategii lizbońskiej
 • perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych
 • prognozy ostrzegawcze i określanie pozycji konkurencyjnej instytucji finansowych
 • krajowe i zagraniczne uwarunkowania regulacyjne i instytucjonalne - w szczególności związane z akcesją Polski do UE
 • określanie pozycji konkurencyjnej polskiego systemu bankowego i rynków finansowych
 • analiza porównawcza pozycji konkurencyjnych krajowych i zagranicznych instytucji finansowych
 • konsekwencje członkostwa Polski w UE i w strefie euro dla systemu finansowego oraz rynków finansowych w Polsce
 • kreowanie lokalnych rynków finansowych.

STRATEGIA DZIAŁANIA:

 • wypracowanie lub udoskonalenie kilku stałych produktów o wyraźnych walorach użytkowych - projekcje makroekonomiczne, badania popytu na usługi finansowe itp.
 • identyfikacja kluczowych problemów strategicznych, przed którymi stoją banki i inne instytucje finansowe
 • propozycje nowych regulacji prawnych i nowelizacja dotychczasowych zgodnie z wizją obszaru
 • budowa wizerunku IBnGR jako instytucji podejmującej ważne problemy w obszarze wzmacniania pozycji konkurencyjnej polskiego systemu bankowego i rynków finansowych.