Piotr Górski

Górski Piotr

tel: +48 58 524 49 39

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe „Międzynarodowe rynki finansowe – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB” organizowane przez Gdańską Akademię Bankową (2009) oraz Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)” prowadzone przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (2011).

Od 2010 roku jest pracownikiem w Obszarze Badawczym „Bankowość i Rynki Finansowe” w IBnGR.

Jego główne zainteresowania to piłka nożna oraz książki – szczególnie autorstwa Johna Grishama.

Zainteresowania badawcze:

- globalny kryzys finansowy

- bankowość detaliczna

- rynki kapitałowe

- fundusze inwestycyjne

Wybrane publikacje:

1. Analiza mechanizmów zatorów płatniczych i ich konsekwencji [w:] Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsekwencje dla banków oraz propozycje usprawnień, red. Błażej Lepczyński, IBnGR, Gdańsk/Warszawa 2013, ISBN 978-83-7615-098-7

2. Mapa planowanych nowych instrumentów finansowych i stan prac nad nowymi instrumentami zwrotnymi w okresie 2014–2020 [w:] Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce – ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014–2020, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Gdańsk/Warszawa 2012, ISBN 978-83-926980-4-3

3. Biznes i ryzyko na rynku kredytów mieszkaniowych w perspektywie 2016 roku, raport IBnGR, materiał powielony, Gdańsk, 2012 (współautorstwo)

4. Wzrost efektywności instrumentów polityki spójności poprzez optymalizację narzędzi finansowania działań rozwojowych – wsparcie procesu programowania polityki spójności na lata 2014–2020, raport IBnGR, Gdańsk, 2012 (współautorstwo)

5. Interchange fee/Processing fee, Implikacje dla gospodarki, konsumentów, przedsiębiorców i banków, raport IBnGR, Gdańsk, 2011 (współautorstwo)

6. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, raport IBnGR, Gdańsk, 2010 (współautorstwo)

Publikacje: