Foresight - Pomorze 2030

Celem projektu jest określenie scenariuszy rozwoju Pomorza oraz uruchomienie procesów wykorzystania tej wiedzy w regionie dzięki zastosowaniu metod foresight’u.

POMORZE 2030 - SCENARIUSZE ROZWOJU I KLUCZOWE TECHNOLOGIE

FORESIGHT REGIONALNY

Realizacja projektu wskaże kluczowe technologie, których rozwój lub implementowanie w regionie będzie przyczyniać się do rozwiązania określonych problemów społecznych, gospodarczych, czy środowiskowych.

Jest to pierwszy projekt o charakterze foresight w województwie pomorskim. Potrzeba jego realizacji wynika z przesłanek obiektywnych, tj. dynamiki zmian technologicznych, wymuszającej konieczność debatowania o przyszłości w celu wygenerowania możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji i podjęcia działań, które pozwolą sprostać wyzwaniom przyszłości.

W sposób pośredni realizacja projektu przyczyni się do podniesienia innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw i szerszego wykorzystania nowoczesnych technologii. Impuls w postaci nowej wiedzy i scenariuszy rozwoju powinien stymulować firmy do podejmowania nowych inwestycji i rozwijania nowych technologii, w tym w ramach współpracy ze sferą B+R. Podobne efekty powinniśmy także obserwować w odniesieniu do administracji i instytucji użyteczności publicznej. Także instytucje B+R oraz uczelnie i placówki edukacyjne będą mogły wykorzystać wyniki projektu foresight do odpowiedniego ukierunkowania swoich działań w obszarze badań (także o charakterze podstawowym) lub kierunków kształcenia. Można także spodziewać się wykorzystania wyników projektu foresight przez administrację samorządową. Dotychczas regionalne dokumenty strategiczne nie dokonują ścisłej priorytetyzacji odnośnie rozwoju określonych dziedzin nauki, technologii czy gospodarki. Wyniki realizacji projektu mogą zostać wykorzystane do aktualizacji lub modyfikacji regionalnych dokumentów strategicznych takich jak Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalna Strategia Innowacji (RIS-P), czy Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO). Wyniki projektu mogą być wykorzystywane do kształtowania bieżącej polityki – np. poprzez odpowiednie dostosowanie kryteriów strategicznych dla oceny projektów zgłaszanych do RPO lub PO Kapitał Ludzki.