Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od stycznia 1994 roku opracowuje kwartalne prognozy podstawowych kategorii makroekonomicznych. Instytut jako pierwszy ośrodek w Polsce od początku roku 1994 zajmuje się oceną stanu koniunktury makroekonomicznej sporządzając kwartalne szacunki i prognozy produktu krajowego brutto i jego najważniejszych elementów (spożycia, inwestycji, wartości dodanej w najważniejszych działalnościach, eksportu netto) oraz innych kluczowych wielkości makroekonomicznych (inflacja, sytuacja na rynku pracy, bilans płatniczy). Stosowaną metodą badawczą jest kombinacja systemu kwartalnych rachunków narodowych, małych modeli ekonometrycznych i ocen eksperckich.

Prognozy uaktualniane są co kwartał, w ostatniej dekadzie każdego miesiąca następującego zaraz po kwartale. Wyniki szacunków podawane są do publicznej wiadomości w trakcie konferencji prasowych.

  Prognozy makroekonomiczne IBnGR z 1 lutego 2017 r.