logotyp SMRP

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na bieżąco śledzi i analizuje zmiany zachodzące na rynkach pieniężnych na świecie i w Polsce. W ramach tych prac IBnGR podjął inicjatywę mającą na celu odtworzenie efektywnego rynkowego mechanizmu kształtowania się stopy procentowej depozytów w Polsce – mechanizmu jaki praktycznie przestał funkcjonować na skutek zaniku depozytowych transakcji międzybankowych. Celem wspomnianej inicjatywy było zbudowanie platformy informatycznej – Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego (SMRP), za pomocą której banki przekazują i otrzymują informacje o cenach transakcyjnych przyjmowanych depozytów o charakterze negocjowanym.

Banki uczestniczące w systemie SMRP posiadają narzędzie do bieżącego śledzenia aktywności oraz cen kształtujących się na rynku depozytowym. SMRP dostarcza swoim uczestnikom analizy oparte na danych transakcyjnych, a więc informacji o kluczowym znaczeniu, zupełnie niedostępnej obecnie w przekroju całego rynku. Analizy cen są dokonywane we wszystkich istotnych przekrojach: dla podstawowych segmentów klientowskich (przedsiębiorstwa, sektor publiczny, klienci indywidualni, instytucje finansowe, banki) oraz przedziałów czasowych (O/N, TN, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y). Dostępne są takie informacje jak: ceny średnie, maksymalne, miary skupienia i skośności.

SMRP jest skierowany do banków komercyjnych działających w Polsce i przyjmujących depozyty w PLN. System ten ma im służyć do strategicznego zarządzania rentownością pasywów. Produkty SMRP adresowane są przede wszystkim do jednostek odpowiedzialnych za kontroling, ryzyko, kształtowanie produktów, sprzedaż oraz treasury. Wartość SMRP może być szczególnie istotna przy kształtowaniu polityki zarządzania aktywami i pasywami banków.

Zespół IBnGR ds. Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego:

  • dr Marta Penczar - dyrektor Projektu SMRP
  • Piotr Górski
  • Monika Liszewska
  • dr Piotr Mielus

Więcej informacji na stronie projektu   www.smrp.ibngr.pl