logo projektu WSRMJUPiJŻ

Jakość życia i jakość usług publicznych są znacząco niższe od oczekiwań obywateli i europejskich standardów.

Mimo widocznego postępu w ostatnich dwudziestu latach, jakość życia  i jakość usług publicznych  w Polsce są znacząco niższe od oczekiwań obywateli i europejskich standardów. Wobec trudnej sytuacji sektora finansów publicznych, drogą do poprawy jakości tych usług  jest zwiększenie efektywności wydatków publicznych poprzez ścisłe powiązanie wydatków z ich efektami. Jednocześnie cały proces programowania rozwoju we wszystkich rodzajach samorządu terytorialnego powinien zostać wsparty zobiektywizowaną, ale nie wyrwaną z kontekstu, informacją o warunkach, poziomie i jakości życia – potrzebną w procesie programowania zarówno przy strategicznej diagnozie, jak i ewaluacji efektów podejmowanych działań.

Istotą projektu realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest stworzenie zintegrowanego systemu mierzenia jakości usług publicznych i jakości życia, uzupełnionego o platformę debaty dotyczącej interpretacji wyników i sposobu ich wykorzystania, jaką jest Pomorska Sieć Dialogu „Usługi publiczne”.

Celem projektu jest więc dostarczenie zarówno „twardych”, jak i „miękkich” narzędzi monitoringu – umiejętności prawidłowego rozumienia wskaźników, jako pewnego rodzaju drogowskazów – wstępu do diagnozy, a nie jej zakończenia. Stąd tak ważnym komponentem wdrażanego Systemu jest włączenie w jego funkcjonowanie lokalnych społeczności.

System opiera się na miernikach, umożliwiających syntetyczny opis szerokiego spektrum najważniejszych aspektów jakości życia i jakości usług publicznych – począwszy od edukacji i służby zdrowia, aż po gospodarkę komunalną i infrastrukturę drogową.

Dane statystyczne to jednak jedynie wstęp do tego, aby na ich bazie rozpocząć debatę o stanie lokalnej JST – to tylko „lokalni eksperci” są w stanie na ich bazie sformułować pogłębioną, wysokontekstową diagnozę i przekuć mierniki i wskaźniki w wiedzę i mądrość, na podstawie której programować można rozwój.

Dane statystyczne pochodzą ze zróżnicowanych źródeł – zarówno „obiektywnych”, jak i „subiektywnych”:

  • rejestrów Urzędu Gminy lub też innych instytucji publicznych, takich jak GUS, WUP, Kuratorium Oświaty,
  • bezpośrednich pomiarów na terenie JST,
  • wyników badań ankietowych społeczności regionalnej i lokalnych.

System jest elastyczny – obok mierników uniwersalnych, mających zastosowanie do wszystkich jednostek samorządu, tworzony jest także katalog mierników dodatkowych, specyficznych dla jednej lub wielu JST,

System monitoringu będzie otwarty. Samodzielne jego wdrażanie przez zainteresowane samorządy będzie ułatwione  – wszyscy chętni będą mieli swobodny dostęp do internetowego serwisu zawierającego „Bazę Mierników Jakości”,

System podlega testowaniu w Województwie Pomorskim i czterech gminach pilotażowych: Gdańsku, Słupsku, Stegnie oraz Czarnej Wodzie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V POKL 2007-2013 Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowe)

Więcej informacji na stronie projektu: www.monitoring.ibngr.pl