• zbudowanie platformy informatycznej – Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego (SMRP), za pomocą której banki przekazują i otrzymują informacje o cenach transakcyjnych przyjmowanych depozytów o charakterze negocjowanym – 2013
 • powołanie Centrum Strategii Energetycznych jako think-tanku sieciowego dla lepszego określenia wizji strategii energetyki w Polsce – 2012
 • zainicjowanie i organizowanie w latach 2011–2020 Europejskiego Kongresu Finansowego
 • organizowanie corocznie, od 2005 roku, Kongresu Obywatelskiego – innowacyjnej formuły spotkania i debaty nad rozwojem Polski różnych środowisk i pokoleń Polaków, reprezentujących zarówno Polskę lokalną, jak i metropolitalną
 • powołanie Forum Bezpieczeństwa Finansowego – do dyskusji nad nową architekturą bezpieczeństwa finansowego w Polsce i w Europie – 2009
 • pierwszy w Polsce foresight, który opiera się na diagnozie dotyczącej systemu wartości, tożsamości, stylów życia i preferencji mieszkańców Pomorza – 2009
 • zorganizowanie w latach 2003–2008 Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej - pierwszej w Polsce platformy stałej debaty między sektorem pozarządowym (IBnGR), rządowym (UKIE, a później Ministerstwo Gospodarki) i biznesowym (partnerzy biznesowi) dla lepszego określenia interesów rozwojowych Polski w Unii Europejskiej
 • pionierska w Polsce, i jedna z pierwszych w Europie, publikacja dotycząca odpowiedzi na pytanie, kto zapłaci za kryzys finansowy – 2006
 • badania atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski – od 2005 
 • rozpoczęcie pierwszego w Polsce, i do dzisiaj jedynego, monitoringu terytorialnego rozkładu dochodów i wydatków publicznych – od 2004
 • pierwsza, jeszcze przedakcesyjna, wizja długofalowej polityki gospodarczej UE: „Biała księga PFSL” – 2003, która znalazła później odzwierciedlenie w stanowisku rządowym
 • rozpoczęcie pierwszej w Polsce publicznej debaty na temat koncepcji klastrów jako nowego modelu polityki rozwoju – 2002
 • pierwszy w Polsce „Kodeks nadzoru korporacyjnego spółek giełdowych” – 2001
 • pierwszy w Polsce model do symulacji długookresowych skutków polityki społecznej, nadal używany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 1997
 • pierwsze w Polsce szacunki produktu krajowego brutto w układzie kwartalnym, obecnie dokonywane także przez GUS i inne ośrodki – 1993
 • edukacja wielu roczników bankowców w Gdańskiej Akademii Bankowej – od 1992
 • pierwsza w Polsce strategia prywatyzacji polskiej gospodarki – 1989